ഈദ് അൽ അദ്ഹ അവധി ദിനങ്ങളിൽ യുഎഇയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അറിയാം ഈ നിയമങ്ങൾ

യുഎഇയിൽ തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 28(1) പ്രകാരം ഒരു ജീവനക്കാരന് പൊതു അവധിക്ക് അർഹതയുണ്ട്. മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ശമ്പളത്തോടും കൂടി ഔദ്യോഗിക അവധിക്ക് ജീവനക്കാരന് അർഹത ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും തൊഴിലുടമ ജീവനക്കാരനെ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരന് പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര അവധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൻ്റെ 50 ശതമാനം അധിക വേതനമായി ലഭിക്കുന്നതിന് അർഹതയുണ്ട്. യുഎഇയിലെ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളു തത്സമയം അറിയുവാൻ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പൽ അംഗമാകുക
https://chat.whatsapp.com/JPixZWmtID0Jd9EcWTSEyq

ഇത് തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 28(2) അനുസരിച്ച്, “തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവനക്കാരനെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ജോലിക്കാരന് ജോലി ചെയ്ത ഓരോ ദിവസത്തിനും പകരമായി
അവധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളമോ നൽകണം. സാധാരണ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലെ ശമ്പളവും ആ ദിവസത്തെ അടിസ്ഥാന വേതനത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞത് (50%) അമ്പത് ശതമാനവും നൽകണം.”

മേൽപ്പറഞ്ഞ നിയമ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഈദ് അൽ അദ്ഹ അവധിക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ നിങ്ങളെ ജോലിക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ മുൻപറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ 28(2) ൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ അധിക ശമ്പളത്തിനോ നഷ്ടപരിഹാര അവധിദിനങ്ങൾക്കോ ​​നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ കോമ്പൻസേറ്ററി ലീവ് അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വാർഷിക അവധിയുമായി അത്തരം കോമ്പൻസേറ്ററി ലീവ് സംയോജിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിലുടമയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. പകരമായി, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എച്ച്ആർ പോളിസിയിൽ കോമ്പൻസേറ്ററി അവധിയും വാർഷിക അവധിയും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് അത്തരം ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy