യുഎഇയിലെ ഫിലിപ്പിനോ പ്രവാസികൾ ‘കൂടുതൽ’ പണമയയ്ക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ സമ്പന്നരല്ല; കാരണം ഇതാണ്

യുഎഇ ദിർഹം-ഫിലിപ്പൈൻ പെസോ വിനിമയ നിരക്ക് ഏകദേശം P16 മാർക്ക് വരെ ആയി. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പ്രതിമാസം 4,000 ദിർഹം (64,000 പിഎച്ച്പി) അയച്ചിരുന്ന ഒരു ഫിലിപ്പിനോ…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy