യുഎഇ പെൻഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം പരിഷ്കരിച്ചു; വിശദാംശങ്ങൾ

യുഎഇ പെൻഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം പരിഷ്കരിച്ചു. യുഎഇയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ എമിറാത്തി ജീവനക്കാരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഷ്വർ ചെയ്തയാളുടെ രേഖയോ അപേക്ഷാ ഫോമോ വീണ്ടും അറ്റാച്ചുചെയ്യാനും വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ജനറൽ…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy