സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വമ്പൻ ഇടിവ്

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വമ്പൻ ഇടിവ്. ​ഗ്രാമിന്190 രൂപയും പവന് 1520 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 6,570 രൂപയും പവന് 52560 രൂപയുമാണ്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയും പവന് 240…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy