യാത്രക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടി; വിമാനത്താവളത്തിൽ യൂസർ ഫീയിൽ റെക്കോർഡ് വർധനവ്

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യുസർ ഫീയിൽ വൻ വർദ്ധനവ്. ജൂലൈ ഒന്നുമുതൽ ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രയ്ക്ക് യൂസർ ഫീ 770 രൂപയാകും. നിലവിൽ അത് 506 രൂപയാണ്. 264…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy