എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അറിയാതെ പോലും ല​ഗേജ് മാറ്റി എടുക്കരുതേ… പണി കിട്ടും

ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ എത്തുന്ന വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ല​ഗേജ് എങ്ങനെ കൃത്യമായി നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരേ നിറത്തിലും അളവിലും രൂപത്തിലുമുള്ള പെട്ടികൾ ഒരേ കമ്പനിയുടെ പെട്ടികൾ എന്നിട്ടും അവയെല്ലാം…
© 2024 PRAVASIVARTHA - WordPress Theme by WPEnjoy