എമിറേറ്റ്സ് ഐ.ഡി, എ.ടി.എം. കാർഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു - Pravasi Vartha DUBAI

എമിറേറ്റ്സ് ഐ.ഡി, എ.ടി.എം. കാർഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു

ദുബായിൽ വെച്ച് പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു.കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. എമിറേറ്റ്സ് ഐ.ഡി, എ.ടി.എം. കാർഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന പേഴ്സ്
Dubai Qusais നഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ടുകിട്ടുന്നവർക്ക് ദയവായി അറിയിക്കുക.🙏

Name : Pradeep Konnakkal
Mob: 0547796055
Date : 09 January 2024

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *