ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള എണ്ണയിതര വ്യാപാരം രൂപയില്‍; ചര്‍ച്ചയില്‍ പുരോഗതിയെന്ന് അധികൃതര്‍

ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള എണ്ണയിതര വ്യാപാരം രൂപയില്‍ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചയില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് … Continue reading ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള എണ്ണയിതര വ്യാപാരം രൂപയില്‍; ചര്‍ച്ചയില്‍ പുരോഗതിയെന്ന് അധികൃതര്‍